January 05, 2011

Pronat "Vakuf" te Myftinise se rrethit PukeInformacion i permbledhur i pronave te Myftinise se rrethit Puke.

1.Xhamia e re qytetit Puke
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Akt i marrjes se tokes ne pronesi, Date 04.08.1993
-Miratimi per ndertimin e Xhamise se re Puke nga K.R.T-ja Puke.
-Planimeteria e rrethimit te Xhamise se re Puke.
-Planvendosja e prones.
-Vendimi per dhenje leje shesh ndertimi nga Kryetari i Keshillit te rrethit Puke.
-Vendim i Keshillit te Bashkise Puke per leje ndertimi te Xhamise se re Puke me nr.39 dt: 11.10.1993.
-Delarata e dhuruesve te tokes dt: 12.04.1993.
-Vendimi i Komisionit i Kthimit dhe Kompsimit te pronave mbi pasurine e fisit “Kuci” ne te cilen futet
edhe siperfaqia aktuale e Xhamise se re Puke.
-Harta e vjeter e siperfaqes aktuale te Xhamise se re Puke.

2.Xhamia Fush-Arres
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate e truallit nr.pasurie 609 volumi:3 , faqe: 112, siperfaqe: 227 m2,
data e leshimit: 30.08.2010, lloji i pasurise: Truall.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 30.08.2010.
-Akt noterial i “Akt shitblerje pasuri e Palujtshme”, prone private e Ko.Is. Ademi nr.prot: 2209,
Blersi: Myftinia e rrethit Puke, date: 03.08.2010.
-Certifikate, Pemtore, nr.pasurie 608 volumi: 3, faqe: 111, siperfaqe: 822m2, dt:30.08.2010.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke,date: 30.08.2010.

3.Xhamia Qerret
Dekumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie 180, volumi:4, faqe:233, siperfaqe: 7520 m2, lloji i pasurise: varreza dt: 11.03.2009.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 11.03.2009.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Certifikate nr,pasurie 175/3 volumi: 4,faqe:227, siperfaqe:3140m2 nga kjo truall:550m2.Dt:11.03.2009.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 11.03.2009.

4. Xhamia e vjeter Koder Hani
Dokumentacionet e kesaj xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie: 377/1, volume:5,faqe:197, lloji i pasurise: varreza+truall,
siperfaqe: 2175 m2, date: 17.07.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 17.07.2007.
-Fotografia e vjeter e Xhamise se Koder Hani.

5.Xhamia Kabash
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:711, volume:4,lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe: 204 m2
Nga kjo truall: 204 m2, date: 31.07.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 31.07.2007.

6. Xhamia Kryezi
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:848, volumi:4, faqe:161, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:2569 m2,
Truall: 2608 m2, date: 11.07.2007.
-Planimeteria e vensojses se pasurise.
-Harta treguse e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 11.07.2007.

7.Xhamia Micoj
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie: 229, volume:2,faqe:184, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:347m2
Nga kjo truall: 63m2, date: 15.08.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise .
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 15.08.2007.

8.Xhamia Rrape
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:1074,volumi:5, faqe: 203, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:3400m2
Nga kjo truall: 72m2, date: 31.07.2007.
-Planimeteria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 31.07.2007.

9.Xhamia Iballe
Dokumentacionet e kesaj Xhamia jane:
-Certifikate nr.pasurie: 677,volumi:3, faqe: 39, lloji i pasurise:Truall, siperfaqe: 100m2, date: 21.05.2003.
-Planimetria e vendosjses se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P-Puke, date: 21.05.2003.

10.Xhamia Kulumri
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie:44, volumi:1,faqe: 44, lloji i pasurise: varreza+truall,
siperfaqe:2608m2, date: 11.07.2007.
-Planimetria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P.-Puke, date: 11.07.2007.

11.Xhamia Lajthize
Dokumentacionet e kesaj Xhamie jane:
-Certifikate nr.pasurie 194/1, volumi:3, faqe: 39, lloji i pasurise: varreza+truall, siperfaqe:600m2,
Nga kjo truall: 600 m2, date: 10.07.2007.
-Planimetria e vendosjes se pasurise.
-Harta treguese e regjistrimit te pasurise nga Z.R.P.P.-Puke, date: 10.07.2007.

Pergatiti
Gezim Kopani 

Puke me: 03.01.2011

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com