May 01, 2022

Namazi i Bajrameve

Nga ligjerata e Fiter Bajramit ne xhamin e qytetit Puke. Date; 02.05.2022

Namazi i Bajrameve eshte vazhib (detyre) per cdo person qe ploteson kushtet e namazit te xhumas. Namazi i Fiter Bajramit dhe Kurban Bajramit ka dy rekate. Ndryshe nga namazi i xhumas namazi i bajramit falet para hytbes (ligjerates). Namazet e bajrameve nuk kan as ezan as ikamet. Koha e namazit te bajrameve fillon 45 min pas lindjes se diellit dhe mund te falet deri para drekes.

Menyra e faljes se namazit te bajramit

Namazi i bajrameve falet me imam i cili pas tekbirit fillestar dhe thote "subhaneken" me pas imami sebashku me xhematin marrin tre tekbire (tekbiruz zeuaid). Me pas imami thote suren El Fatiha dhe me pas nje sure tjeter (preferohet surja El Ala). Me pas ulet ne ruku, me pas ne sexhde. Ne rekatin e dyte imami vijon me suren Fatiha dhe me pas me nje sure (preferohet surja El Gashije) dhe para se me ra ne ruku imami sebashku me xhematin duke ngritur duart deri tek veshet merr tre tekbire. Me pas ulet ne ruku, me pas ne sexhde dhe mbyll dy rekat duke dhene selam. Pas kesaj xhemati degjon hytben apo ligjeraten e imamit. Ne fund behet lutja e perbashket e cila shenon dhe mbylljen e ceremonin fetare te faljes se bajramit. Nese ndonjerit i ka kaluar pa falur namazit e bajramit ai nuk mund ta bej kaza pasi namazi i bajramit nuk eshte i plote nese nuk i ploteson disa kushte, psh tubimi etj. Namazi i Fiter Bajramit mund te falet deri diten e dyte, ndersa Kurban Bajrami mund te shtyhet falja e tij deri diten e trete kjo pasi ai eshte i lidhur me berjen e kurbanave. Duhet sqaruar se shtyrja e faljes se namazit te bajrameve duhet te kete kushte te forta islame ne te kunderten nuk ben.

Vonesa ne namazin e bajramit

Nese ndonjeri shkon me vones ne xhami dhe gjen imamin duke lexuar Kur'an, ai merr tekbin fillestar dhe vijon te ndjek imamin nese e kupton qe eshte ne rekatin e pare. Nese e kap namazin kur imami eshte ruku atehere ai merr tekbirin fellestar, me pas thot tekbin e rukus dhe ulet ne ruku, ndersa tekbiret e bajrameve i thote duke qene ne ruku. Nese e ze imamin pas rukus, apo ne rekatin e dyte atehere ai merr tekbirin fillestar dhe ndijek imamin dhe ne fund ai ploteson pjesen e namazit qe i ka kaluar, por tekiberet e bajramit i merr pas leximit te sures. Duhet sqaruar se nuk mund te falet namaz nafile para namazit te bajramit po ashtu edhe pas namazit te bajramit.

Dy bajramet pjese te rendesishme te tyre kan tekbirin e teshrikut i cili eshte vaxhib pas faljes se cdo farzi, vetem apo me xhemat. Dallim mes burrave dhe grave eshte se grat tekbirin e teshrikut e bejne me ze te ulet. Tekbiri i teshrikut eshte: "Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe il-lallah, vallahu ekber Allahu ekber velilahi elhamd." Tekbiret e teshrikut fillojne faljen e namazit te sabahut, diten e arafatit dhe perfundojne ne kohen e ikindins ne diten e tret per fiter bajramin dhe diten e kater per kurban bajramin.

Disa veprime te pelqyra per festen e bajrameve

Para daljes nga shtepia per faljen e Fiter Bajramit eshte mir te hahet dicka, ndersa ne festen e Kurban bajramit eshte sunet te mos hahet gje. Fas faljes se Fiter Bajramit nuk ka pune apo rite islame pervecse urime dhe vizitat per urime. Ndersa ne festen e Fiter Bajramit te gjithe sipas mundesis kthehen ne shtepit e tyre apo vendet ku therren kurbanat per berjen (therrjen) e kurbanave. Per kete trasnmetohet se Profeti Muhammed a.s. ka thene: "E para pune qe do bej sot eshte falja e Kurban Bajramit, pastaj do kthehemi ne shtepit tona dhe do therrim kurban. Kush e ben kete ka ndjek rrugen time." (Ahmedi)
Pas namazit eshte mendub (mir) te vizitoj varrezat , te vizitoj te afermit, te semuret, te jap sadaka etj.

Pergatiti
Gezim KOPANI

____________
Hytbja e Fiter Bajramit

Allahu ekber, Allahu ekber , La ilahe il-allahu vallahu ekber Allahu ekber ve lilahil hamd. Elhamdulilahil ledhi lehu mulkus semavati vel erdh ve lem jet-tehidh veleden ve lem jekun lehu sherikun fil mulki ve haleka shejin fakad-derahu tekdira. Elhamdulilahil ledhi xheale dijae kulubis saimin, kameran fesb-bihu ve keb-biruhu vedh kuruhu dikran kethira ve jubesh-shirul mumininel ledhine jeamelunes salihati enne lehum  exhran kebiran kebirull Allahu tekbira.* Elhamdulilahil ledhi texhelle alas-saimi ganijen ev fakijran ve radije anil muftiri rafijan ev hakiran fesubhane men kene lilt-tekbiri vet-tehlili xhedijran subhanehu ve tala amme jehulune auluv-ven kebiran kebirul Llahu tekbira* Elhamudilahil ledhi gafera dhunubes saimine kitmijran ev nekijran ve xheale rajihate ef hihim aindel iftri abiran fesubhane men kene lit-tekbiri semijan ve lisaletil aidi basiran ve besh-shiril mu'mine biene lehum exhran kebiran keb-birullahe tekbira* Nesh-hedu en la ilahe il-allahu vahdehu la sherike lehul-ledhine emera li aibedi, Ja ej-juhel-ledhine emenudh kurullahe dhikran kethijran ve neshhedu enne sejidene muhammeden abdubu ve resuluhu, shehiden ve mubesh-shiran ve nedhiran ve deaijen ilel-Llahu bi idhnihi ve siraxhen muniran sallahu tala alejhi ve ala elihi ve es-habihi ve sel-leme teslijimen deimen ebeden kethira. Ej-juhel muminunel hadirun....

Hytbja e Kurban Bajramit

Allahu ekber, Allahu ekber , La ilahe il-allahu vallahu ekber Allahu ekber ve lilahil hamd. Ekberu kebiran vel hamdulilahi kthiran ve subhanallahi teala bukraten ve esilen. Elhamdulilahil ledhi zej-jene el sinetel alemine bidhikrihi ve eshraka sudurel abidijne bidijei hamdihi ve shukrihi ve huveledhi xhealel-lejle ven nehera hilfeten limen erade en jedh-dhek-kera ev erade shukuren kebirullahe tekbira* Nahmedullahe hamden xhemilen ve neshkuruhu shukren xhezilen ve nestegfiruhu abden muniben  dhelijlen ve neshhedu en la ilahe il-lahahu ve la neabudu il-la ij-jehu muhlishine lehudine hat-ta je-tijnel jekijne tusb-bihue lehus-semevatus- sebu vel erdu men fihin-ne veine men shejin il-la jusb-bihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbijhahun innehu kene halimen gafuran keb-birullahe tekbiran* Ve nesh-hedu enne sej-jidene ve senedena ve mevlane muhameden abduhu ve resuluhu. Elledhijne besh-shera ve endhera ve sal-li ve nehara ve huve sahibul kevtheri sal-lallahu tala alejhi ve ala elihi ve evladihi ve ez vexhihi ve es habihi nuxhumi fxhrish-sheril-enveri ve hudetid-dinil galibil edh-her. Eledhine xhehedu ve bi emvelihim ve enfusihim fi sebilihi fe ulaike kene sajuhum meshkuran kebirullahe tek bira.* Emme baad, feja ibedallahi , it-tekullahe ve e tijuh, Inna Allahue mealedhinet-tekov vel-ledhine hum muhsinun.Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com