January 22, 2012

Dua - Lutje të përzgjedhura


Cdo here njeriu ka nevoj ti mbeshtet Krijuesit te gjithesise Allahut xh.sh, duke i kerkuar ndihme, mbeshtetje, mbrotje, hapjen e rruges ne rast veshtirsie etj. Ndaj profeti Muhammed a.s. ka thene: "Arma me fort e muslimanit (bsimtarit qe i lutet Allahut) eshte duaja." (Buhariu) Ndersa ne nje hadith tjeter Profeti Muhammed a.s. thote: "Inned dua huvel ibadetu." d.m.th; "Vertet duaja (lutja drejtu Allahut) eshte ibadet i vertet."  (Tirmidhi)

Kur ndokush pranonte fene islame ne kohen e profetit Muhammed a.s., Muhammedi a.s ne fillim u mesonte namazin dhe nje dua. Duja qe u mesonte profeti Muhammed a.s. eshte: "Allahumme megfirli. Ver Hamni. Vah dini. Ve afini. Ver Zukni." d.m.th; "O Alla me fal. Me meshiro! Me udhezo! Me jep shendet! Me furnizo."

Duaja e pranuar eshte ajo ne te cilen permendet Allahu xh.sh.

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Emri me i madh i Allahut eshte ai i cili kur e therret me te, te pergjigjet. Kush lutet me ate emer, lutja do t'i pranohet, siç u pranua lutja e Profetit Junus a.s. i biri i Metait ku tha: "La ila il-la ente subhaneke inni kuntu minedh dhalimin" d.m.th; "O Allahu im! Ska zot tjeter perveç Teje, Ti je i Lartesuar! Me te vertet kam qe une prej atyre qe kan gabuar!" (Ibn Xheriri) 

Duaja kur zgjohesh nga gjumi

"El-hamdu Lil-lahil ledhi ehjane ma-en-ma tuna ve il-llahin nushur" "Falenderimi i takon Allahut i cili na gjall pasi na beri te vdekur dhe te Ai , Allahu eshte rikthimi." (Buhari) Ose lutjen ku profeti Muhammed a.s. ka thene: "Fjalet me te mira, te cilat mun ti shqiptoj njeriu kur te zgjohet jane: "Subhanel ledhi jujil mevta ve huve al kul-li shejin kadir." dmth; "I lartesuar qefte Ai (Allahu) qe te vdekurin e ringjall dhe i Gjithefuqishem eshte Ai (Allahu)." (Ibn Amri)

Kur vesh rrobat

"El-hamdulil-lahi ledhi kesni hedhe thevbi rezekniihe min gajri havlin minni ve la kuvvete" "Falenderimi i takon Allahut i cili ma mundesoi ta vesh kete rrobe dhe me furnizoi me te pa ndonje mundim e fuqi nga ana ime." E ai qe e thote kete do ti falen gjyhahet e kaluara. (Ebu Davudi) 

Kur del nga shtepia

Bismilah tevekeltu ala-llah ve la havle ve la kuvete il-la bil lah." "Me emer te Allahut, i jam mbeshtetur Allahut dhe nuk ka forc tjeter pos foreces se Allahut."  E kush e thote kete atehere Meleku thote: "Mjafton, u mbrojte, dhe u udhezove, e shejtani u largua nga ai." (Ebu Davudi dhe Tirmidhi)
                                                         
Kur hyn ne shtepi

Allahumme inni es eluke hajrel mevlexh ve hajrel mahrexh. Bismillahi velexhna ve bismilahi harexhno ve alallahi rabbina tevekelna." "O Allahu im! Kerkoj te me mundesosh hyrje e daljen. Ne emer te Allahut hyme dhe ne emer te Allahut dalim dhe Allahut jemi mbeshtetur." (Ebu Davudi)
                                                                                        
Kur  hyp ne mjetin e udhetimit

"Bismilah" "Ne emer te Allahut" me pas kur te ulesh Elhamdulilah.
Me pas thuhet kjo dua: "Subhanel ledhi hadhe ve ma kunna lehu mukrimin ve inna la rabbina le munkalibun." "I dlire eshte Ai qe i nenshtroi keto per ne, sepse ne nk do te kishim mundesi ta benim kete. Ne me siguri do te kthehemi tek Zoti yne."
Me pas thuhet 3 here elhamdulilah, Allahu Ekber dhe me pas tre here
"Subhanekell-llahumme inni dhalemtu nefsi fagfirli innehu la jagfir dhunube il-la ent." " I dlire je ti o Allahu im! Une i kam bere zullum vetes sime.  Me fal mua ngae nuk kam kend tjeter pervec Teje qe t'mi fale." (Ebu Davudi)

Kur hyn ne banjo

Bismilah, pastaj thuhet: "Allahumme inne eudhu bike minel hubuthi vel habaith" "O Allahu im! Une kerkoj mbrotje tek Ti nga te ndrytit dhe ndyrtesirat."
Kur del thuhet: "Gufranek" "Kerkoj faljen tende o Allahu im!" (Tirmidhi)
                                                                 
Duaja pas Ezanit

Kush thote: "Ve ene eshhedu en la ilahe il-llahu vahdehu la sherike lehu ve enne Muhammeden abduhur ve resuluh. Redijtu bil-lahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bil Islami dinen." dmth "Edhe une deshmoj se nuk ka hyjni tjeter pos Allahut, Nje i vetem i pashoq dhe se Muhammedi eshte rob dhe i Derguar i Tij. Jam i kenaqur qe Allahun e kam Zot, Muhammedin a.s.  pejgamber dhe Islamin fe." do ti falen gjynahet. (Muslim)
                                                              
Duaja gjate sexhdes

"Allahummag firli dhenbi kul-lehu ve dikkahu ve xhil-lehu ve evvelehu ve ahirehu ve alenijetehu ve sir-reh" dmth "O Allahu im, me fale gjynahet e mija ne pergjithesi, te voglin dhe te madhin, te parin dhe te mbramin, te dukshimin dhe te fshehtin"  (Muslim)

Duaja ne fund te namazit (Farz dhe synet)

Kush thote: "Subhanallah (I lir eshte Allahu), Elhamdulil-lah(Falenderimi i takon Allahut) dhe Allahu ekber (Allahu eshte me i madhi)" 33 here dhe me pas thote duan: "La ilahe il-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir" d,mth: "Nuk ka hyjni tjeter pos Allahut, i vetem eshte dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe falenderimi dhe Ai per cdo gje eshte i mundshem." i falen gjynahet po edhe nese jane sa shkuma e detit. (Muslim)

Duaja per tu ruajtur nga shejtani

Muhammedi a.s. thote: Kush thote:  "La ilahe il-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir." dmth "Nuk ka hyjni tjeter pos Allahut, i vetem e i pashoq, te Tij jane sundimi dhe falenderimi dhe Ai per cdo gje eshte i mundshem." 100 here ne dite, atij do ti vleresohet sikur te kishte liruar 10 rober, do i shkruhen 100 sevape, do i fshihen 100 gjynahe te vogla dhe eshte i mbrojtur nga shejtni ate dite derisa te bie ne gjume. ( Buhari dhe Muslim)

Namazi per ndonje nevoje

Muhammedi a.s. thote: "Kush merr abdest dhe i kushton vemendje te vecante (pra e merr pa ndonje gabim) e pastaj fal dy rekate duke mos lene asgje mangut ne to Allau do tia jape ate qe e kerkon heret a vone"   (Ahmedi dhe Buhari)

Selami

Muhammedi a,s thote: "Kur te takosh ndonje musliman pershendete me fajlen "Es-Selamu Alejkum" dmth "Paqja qofte mbi ju" fiton 10 sevape. E nese thua: "Es-selamu Alejkum ve rahmetullah" dmth "Paqja dhe meshira e Allahut qofshin mbi ju" fiton 20 sevape dhe nese thote: "Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuh" dmth "Paqja dhe meshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju" fiton 30 sevape. (Tirmidhi)

Duaja e Iftarit

"Dhehebedh dhame vebtel-letil uruku ve thebbetel exhru insha Allahu tea-ala." dmth "Shkoi uria, u freskua djerset dhe u sigurua shperblimi nese deshiron Allahu i Madheruar" (Ebu Davudi) ose "Allahume leke sumtu ve ala riskike eftartu." O Allah! Per ty agjerova dhe me riskun qe me ke dhene bej iftar!" 

 Duaja pas ushqimit

Muhammedi a.s. thote: Ai qe ha nje ushqim dhe thote: "Elhamdulil-lahil ledhi etameni hedhe ve rezekanihi min gajri havlin minni ve la kuvveh" dmth "Falenderimi i qofte Allahut i cili me ushqeu me kete ushqim dhe me furnizoi pa ndonje mund prej meje e as fuqi." atij do ti falen gjynahet e kaluara. (Tirmidhi) ose mund te thote shkurt: "Elhamdulilah!" Falenderimi i qofte Allahut!

Duaja e Istihares 

I derguari i Allahut xh.sh ka thene: "Kur dikush nga ju ka ndonje nevoj (problem) dhe nuk di se cfare te vendos le te fale dy rekate nafile dhe le te thote kete dua:

"All-llahume inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlikel adhim. Fe inneke takdiru ve la akderu ve talemu ve la alemu ve ente al-lamul gujub. All-llahume in kunte talemu enne hadhel emre hajrun li fi dini ve mea-ashi ve  akibeti emri fakdurhu li ve jes-sirhu li thumme barik li fih, ve in kunte talemu enne hadhel emre sher-run li fi dini ve mea-ashi ve akibete emri fasrifhu ani vasrifni anhu vakdur lijel hajre hajthu kane thumme rad-dini bih" 
D.m.th: "O Allahu im! Une kerkoj Ti te zgjedhesh me dijen Tende dhe te caktosh me caktimin Tend dhe kerkoj te me dhurosh nga dhuntia Jote e madhe. Ti je Ai qe cakton e jo une qe caktoj, Ti je qe di e jo une qe di dhe vetem Ti je njohesi i te fshehtave. O Allahu im! Nese  e di se kjo  ceshtej ( e emeron ceshtjen (problemin, hallin) qe ke) eshte e mire per mua e ne fe, ne jete dhe pasojat qe vijne prej saj, ma ben te mundshme ate, ma lehteso, pastaj edhe ma beko ate. E nese e di qe kjo ceshtje eshte e keqe per mua ne fe, ne jete dhe pasojat qe vijne prej saj, me largo dhe ma largo mua prej saj dhe me mundso harjin (te miren) kudo qe te jete dhe pastaj me ben qe te jem i kenaqur me te." (Ebu Davudi, Tirmidhi, Nesai)

Urimi per martes

"Berakall-llahu leke ve bareke alejke ve xhemea bejne kuma fi hajr." dmth: "Allahu te bekofte, te perfshifte me bekimin e Tij dhe ju bashkofte qe te dyve ne te mire." (Ebu Davudi, Iben Maxhe etj.)

Naten e marteses

"All-llahumme inni es'eluke hajrehe ve hajre ma xhebeltehe alejhi ve eu-udhu bike min sher-rihe ve sherri ma xhebeltehe alejh." dmth: "O Allahu im ! Kerkoj te me japesh te miren e saj dhe te miren qe ia ke bere natyre dhe kerkoj te me ruash nga e keqja e saj dhe e keqja qe ia ka bere natyra." (Ebu Davudi, Ibn Maxhe)

Duaja kur trembesh ne gjume

"Eu-udhu bi kelimatil-lahit  tam-meh min gadabihi ve ikabihi ve sherri ibadihi ve min hemezatish- shejtani ve en jahdurun" dmth: "Kerkoj mbrojtje permes fjaleve te plota te Allahut xh.sh nga hidherimi dhe denimi i Tij, nga sherri i roberve te Tij, dhe nga shqetesimet e shejtaneve dhe prania e tyre."  (Ebu Davudi , Tirmidhi)

Duaja kur ke frike nga dikush

"All-llahumme inna nexh-aluke fi nuhurihim ve neu-udhu bike min shururihim" dmth: "O Allahu jone! Ty t'i leme ne disponim sherrin e tyre dhe kerkojme mbrojtje ne Ty nga sherri i tyre." (Ebu Davudi)

Duaja kur te veshtirsohet ndonje pune

"All-llahumme la sehle il-la ma xhealtehu sehlen ve ente texh-alul hazene idha shi-te sehla" dmth: "O Allahu im! Ska lehtesi pervec asaj qe Ti e ben te lehte. Ti je Ai qe te veshtiren kur te duash, e ben te lehte." (Trans. Ibnis Sinij dhe Ibni Hibani dhe Enesi r.a.)

Duaja kur te hidherohesh

"Eu-udhu bil-lahi minesh shejtani raxhim" dmth: "Kerkoj mbrojtje ne Allahun prej shejtanit te mallkuar."

Duaja kur sprovohesh me borxh

"All-llahummekfini bi halalike an haramike vagnini bi fadlike ammen sivak" dmth: "O Allahu im, ma mjafto hallallin Tend nga harami Yt dhe me pavareso me miresine Tende nga cdokush pos Teje."

Duaja kur ankohesh per ndonje semundje ne trup

Kur ke dhimbje ne trup vendose doren mbi ate pjese qe te dhemb dhe thuaj: " Bismil-lah (tre here). Eu-udhu bil-lahi ve kudretehu min sherri ma exhidu ve uhadhir (shtat here)." dmth: "Ne emer te Allahut (thuhet tre here) Kerkoj mbrojtje te Allahu  dhe ne fuqine e Tij nga sherri i asaj qe e ndiej dhe ia kam friken (shtat here)(Muslim)

Duaja kur te vizitosh varrezat

"Es-selamu alejkum ehled dijari minel mu'minine vel muslimne ve inna insha Allahu bikum le lahikun. Nes elullahe lena ve lekumul aafijeh." dmth: "Es selamu alejkum (paqja e Allahut qoft mbi ju), banore te ketij vendi, besimtare e muslimane. Edhe ne, inshallah, juve do tju bashkangjitemi. Lushim Allahun per ne dhe per ju, te na fale." (Muslim)

Ne rast te ndonje dhimbje ne trup

"Vendos doren mbi pjesen qe te dhemb dhe thuhet kjo dua:
"Bismilah Eudhu bil-lahi ve kudretehu min sherri ma exhidu ve uhadhir. "

Dua nga Kur'ani

"Na fal neve, vertet Ti je qe fal shume, je meshirues.(Bekare 128)

"Zoti yne , na jep te mira ne kete jete, te mira edhe ne boten tjeter dhe na ruaj pren denimit te zjarrit." (Bekare 200)

"Zoti im, me fal mua nga Miresia e Jote nje pasardhes (femije) te mire. Vertet , Ti o Allah je degjues i lutjes." (Ali Imran 38)

"Zoti yne! Na i fal gjunahet tona dhe leshimet ne punet tona na i mbulo te metat tona dhe pas vdekjes na bashko me te miret! Zoti yne! Na jep ate qe nepermjet te derguarve te Tu na e premtove dhe ne diten e Kijametit mos na turpero; vertet Ti je Ai qe nuk e shkel premtimin." (Ali Imran 193-194)

"Zoti im, me dergo ne vendte mir dhe me nxjerr ne menyre te ndershme dhe nga ana Jote me dhuro fuqi ndihmuese." (Isra 80)

"Zoti im, me mundeso qe t'i falenderoj te mirat Tuaja qe m'i dhurove mua dhe prinderve te mi dhe qe te bej vepra te mira qe Ti o Allah i pelqen, e me meshiren Tende me fu ne mesin e roberve Tuaj te mire." (Neml 19)

"Zoti yne! Mos na ben sprove ne duart e atyre qe nuk besuan dhe falna Zoti yne, Ti je ngadhenjyesi, i Urti." (Mumtehin 5)

Duaja kur perballesh me ndonje veshtirsi apo hall-problem

"La ilah il-la ent. Subhaneke inni kuntu minedh dhalimin"
"Adhurimi i takon vetem Allahut.I pa te meta eshte Ai. Une i kam bere keq vetes."

Kjo eshte duaja e profetit Junus ne barkun e balenes dhe thote profeti Muhammedi as. "Kush i drejtohet me kete dua (sinqerisht) Allahut xh.sh , Allahu xh.sh do ia pranoj lutjen (duan)."

Lutja per gjynahet

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Allahu gezohet me njeriun kur thote: "Rrab-big firli dhunubi!" dmth; "O Allahu im! mi fal gjunahet!" Sepse, ai e di se gjynahet, perveç Meje thote Allahu, nuk ka kush tia fal."

Lutja per te vdekurin

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Ikra ala mevtikum surete jasin." dmth; "Kendoni suren Jasin per te vdeurit tuaj!" (Ahmedi)

Duaja pranohet kur

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Dyert e qiellit hapen dhe lutjet pranohen ne kater raste; 1. Kur forcon pozicionin ne rrugen e Allahut, 2. Kur bie shi, 3. Kur fal namaz dhe 4. Kur te shikosh Qaben nga afer." (Taberani) Po ashtu profeti Muhammed a.s. ka thene: "Tre dua jane te pranuara: 1.Lutja e prinderit per femijen e tij, 2.Duaja e neperkemburit, 3. duaja e udhetarit." (Ahmedi) 
Ndersa ne nje hadith tjeter thote: "Tre personave u pranohet lutja; 1. Agjerusit, 2. Udhetarit-mysafir dhe 3.Atij qe i eshte bere padrejtesi." (Ebu Hurejre) 
Pergatiti
Gezim KOPANIDate 20.01.2012

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com